نقشه شازند

شهرستان شازند داراي سه بخش با نامهاي بخش مرکزي، بخش سربند و بخش زاليان است و در مجموع هشت دهستان دارد:

دهستانهاي بخش مرکزي شهرستان شازند:

دهستان آستانه

دهستان قره کهريز

دهستان کوهسار

نقطه شهري: شازند و آستانه

 

دهستانهاي بخش سربند شهرستان شازند:

دهستان هندودر

دهستان مالمير

نقطه شهري: هندودر

 

دهستانهاي بخش زاليان شهرستان شازند:

دهستان پل دوآب

دهستان زاليان

دهستان نهرميان

نقطه شهري: توره

نقشه شازند

About admin