خانه / اجتماعی / رفاه عمومی ،اقتصاد وسازمان تامین اجتماعی

رفاه عمومی ،اقتصاد وسازمان تامین اجتماعی

رفاه عمومی ،اقتصاد وسازمان تامین اجتماعی

عدم یک رویکرد رفاهی مشخص باعث شده است تا یک رابطه منطقی ومتعادل میان درآمدها وهزینه های سازمان تامین اجتماعی وجود نداشته باشد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۳
یکی ازبزرگترین نهادهای عمومی کشورکه مسئولیت برقراری نظام تامین ورفاه عمومی مردم درقبال حوادث وخطرات مترقبه وغیرمترقبه را برعهده دارد سازمان تامین اجتماعی است.سازمانی که بیش از۶۰سال ازتولدش می گذرد ودرحال حاضربیش از ۴۰ میلیون نفر ازآحادجامعه شهری وروستایی را زیرپوشش خدمات خود قرارداده است.اینروزها ودراین سال ها نام این سازمان بخاطر آلوده شدنش به برخی ازسیاسی کاری ها ،اختلاس ها وسوءمدیریت ها برسرزبان ها افتاده ودرتیتراخباررسانه ها قراردارد.این سازمان درهرفصل ،گردشی مالی برابر با ۵/۱۱هزارمیلیارد تومان دارد ودرحال حاضر بزرگترین طلبکارازدولت بارقمی معادل ۹۰هزارمیلیارد تومان است.بخش عمده منابع درامدی تامین اجتماعی حق بیمه ها ،مالیات ،خیریه ودرآمدهای نفتی دولتی است.فارغ ازاین مطالبات بخش عمده دیگری ازدارایی های سازمان تامین اجتماعی راشرکت هایی تشکیل می دهندکه تعدادی ازآنها زیانده وغیرقابل نقدشوندگی هستند.آنچه که مسلم است سازمان تامین اجتماعی یک بنگاه اقتصادی است که نحوه ونوع مدیریتش با بنگاه های اقتصادی دیگرتفاوت های اساسی دارد.یک مشکل اساسی که درزمینه رفاه عمومی وجود دارد این است که هنوز حدود وثغورمداخلات دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به تزایدنیز بوده است و همه اینها ازاینجا ناشی می شود که درکشور ما “نقشه راهی” برای استقرار سیستم رفاه اجتماعی ورفاه عمومی وجود ندارد.عدم  یک رویکرد رفاهی مشخص باعث شده است تا یک رابطه منطقی ومتعادل میان درآمدها وهزینه های سازمان تامین اجتماعی وجود نداشته باشد وهمین مهم باعث می شودنظام تامین اجتماعی قوی وکارامدی توان ظهورنداشته باشد.تحمیل بسیاری ازهزینه های غیرمنطقی چه ازسوی دولت وچه با تصویب لوایح احساسی درمجلس و…همه وهمه باعث شده تا توان مالی این سازمان دچارمخاطراتی شودکه برکیفیت خدمات ارائه شده ازسوی این سازمان نیزتاثیر بگذارد.که اگرشرایط مالی سازمان به همین منوال پیش برود شاید درآینده نزدیک شاهد به حراج گذاشتن دارایی های این سازمان برای تامین منابع مالی اش باشیم .وجود بیش از۱۳ میلیون بیمه شده که بسیاری ازآنان ازدهک های درآمدی پایین جامعه هستند نماینگرآن است که نوع ومیزان خدمات ارائه شده ازسوی این سازمان با دیگرسازمان های ارائه کننده خدمات عمومی اصولا قابل مقایسه نیست .

برای قابل فهم شدن این موضوع ذکراین این مثال خالی ازلطف نیست که بگوییم در۹ ماهه سال ۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ااهزارمیلیارد تومان مستمری بازنشستگی ،۴هزارمیلیارد تومان مستمری بازماندگان ؛۵/۳هزارمیلیارد تومان هزینه درمان غیرمسقیم ۷۵ میلیاردتومان کمک هزینه اولاد،و….پرداخت نموده است واین آمارهانشان می دهد هیچکدام ازسازمان های دولتی وغیردولتی توان حضوردراین میدان را برای ارائه خدمات رفاهی واجتماعی ندارند.

اگربخواهیم به آمارهای دیگرهم استناد کنیم دریک کلام درمی یابیم ه این سازمان حال وروز خوبی ندارد وباید چاره دیگری اندیشید وطرحی نو درانداخت.دریک آنچه که مسایقه سبقت گرفتن مصارف ازمنابع این سازمان را رقم زده زده است ساختاراقتصادی جامعه وتورم های دورقمی وکاهش ارزش پول بوده است.

وهمین مهم باعث گردیده تا تعهدات سنواتی سازمان به ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان برسد درحالی که مجموع دارایی های این سازمان به ۱۵۰هزارمیلیارد تومان نمی رسد.مخلص کلام اینکه منابع مالی سازمان تامین اجتماعی حال وروزمساعدی ندارد وبدون وجودیک استراتژی مشخص ومدون نمی توان درچشم اندازی بلندمدت استقراریک سیستم رفاهی قابل وکارآمدرا انتظارداشت.

درباره ی admin

همچنین ببینید

دریاچه ارومیه ، دریاچه یا موزه نمک؟

دریاچه ارومیه تبدیل به یک کویر نمک شده دیکه اثری از آب و موجهای قشنگ …