رضاآباد

رضاآباد

روستاي رضاآباد در 80كيلومتري جاده ي اراك -بروجرد واقع شده و از روستاهاي بخش سربند شهرستان شازند استان مركزي مي باشد .اين روستا قدمتي حدود چهارصد ساله دارد و در خاطرات خود سوابق درخشاني از مردان جنگي اين سرزمين به واسطه جلوگيري از ظلم ستم خوانين مناطق لرستان، دفاعيات جانانه اي در برابر یورش غارتگرانه الوار از خود برجاي گذاشتند وهيچگاه اجازه تاخت وتاز بر اين سرزمين رويايي ندادند.

در بهار دشتهاي سرسبز وخرم اين ديار كهن روح هر بيننده اي را با نسيم خنك بهاري نوازش مي دهد وعطر گلهاي بهاريش جان را روح تازه اي مي بخشد.منتظر قدمهاي ارزشمندتان بر گستره سرسبز اين خطه مي باشيم.

About admin