Tag Archives: پژوهش

انتخاب و انتصاب مدیران ورزش …

بسمعه تعالی دکتر اسماعیلی شازندی مدیران ورزش به دو صورت انتخابی و انتصابی بکار گمارده می شوند. فدراسیون های ورزشی و هیات های استانی به صورت انتخابی و مدیران ورزش استان ها و شهرستان ها به صورت انتصابی. در دنیای ورزش مدرن شاید بتوان گفت فاصله انتخاب و انتصاب اندک است به …

Read More »

فرم های پژوهشی

فرم های پژوهشی فرم اعتبار پرسشنامه … فرم پاسخنامه ورود داده ها … فرم پاسخنامه … فرم مشخصات فردی …   پرسشنامه های دسته بندی نشده پرسشنامه موانع فعالیت های تحقیقاتی …    

Read More »