قابل توجه مديران مدارس ابتدايي

به گزارش معاونت آموزش ابتدايي، مديركل دفتر آموزش دبستاني نكات ضروري قابل توجه مديران مدارس ابتدايي در آغاز سال تحصيلي را به شرح ذيل اعلام نمودند.

الف- برگزاري جلسه توجيهي براي اولياء جهت انتخاب ضابطه مند البسه و لوازم التحرير دانش آموزان

·         مشاركت دادن فرزندان در تامين وسايل مورد نياز

·         اعلام ضوابط و قوانين مدرسه راجع به نحوه پوشش و لوازم التحرير و ويژگيهاي آن به اولياء و دانش آموزان

·         هدايت غيرمستقيم فرزندان در انتخاب درست و منطقي لوازم التحرير مورد نياز

·         رعايت ضوابط اجتماعي و اسلامي در تامين البسه و لوازم التحرير

ب – توجه به هدف جشن شكوفه ها در تدوين برنامه ها

ج – دقت در تناسب برنامه ها با ويژگيهاي روحي و جسمي دانش آموزان

د – كوتاه و مختصر برگزار نمودن برنامه هاي جمعي براي دانش آموزان

هـ – تشكيل جلسه اختصاصي دانش آموزان هر كلاس با معلم مربوطه

و – معرفي بخشهاي مختلف مدرسه به دانش آموزان و راههاي دسترسي به آنها

ز _  آماده نمودن نمازخانه مدرسه براي اقامه نماز در روز اول مهر ماه

ح – توجه خاص به دانش آموزان داراي مشكل رفتاري براي حضور در مدرسه با كمك مشاورين و متخصصين

ط – ايجاد شرايط لازم براي حضور اولياء در جشن شكوفه ها

ي – جلوگيري از انجام بعضي كارهاي اختصاصي توسط خانواده ها جهت جلوگيري از اثرات نامطلوب رواني بر روي ساير دانش آموزان

ك – بررسي امكانات عمومي مدرسه و رفع و تامين كمبودها، به نسبت آمار دانش آموزان مدرسه مانند؛ شيرهاي آبخوري، سرويسهاي بهداشتي و …

ل – تامين امكانات مورد نياز مدرسه قبل از حضور دانش آموزان

م – زيبا سازي و آذين بندي مدرسه متناسب با ويژگيهاي جسمي و رواني دانش آموزان

ن – تدارك برنامه هاي روز شكوفه ها و آغاز مهر متناسب با ضوابط اسلامي

منبع: معاونت آموزش ابتدایی

About admin

Check Also

دریاچه ارومیه ، دریاچه یا موزه نمک؟

دریاچه ارومیه تبدیل به یک کویر نمک شده دیکه اثری از آب و موجهای قشنگ …